Polityka prywatności

ZASADY ZARZĄDZANIA DANYMI

Egri Borvár Kft. (zwany dalej Usługodawcą) w trakcie działania strony internetowej www.tothferencpinceszet.hu (zwanej dalej: Witryną) zarządza danymi odwiedzających Witrynę oraz osób zarejestrowanych, składających zamówienia w Witrynie (zwanych dalej łącznie Zainteresowanymi).

W związku z zarządzaniem danymi Usługodawca informuje Zainteresowanych o danych osobowych, którymi zarządza w Witrynie, zasadach i praktykach stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobach i możliwościach korzystania z praw osób, których dane dotyczą.

Zainteresowany, korzystając z Witryny, akceptuje informacje zawarte w Polityce Prywatności, a tym samym zgadza się ze zdefiniowanymi poniżej zasadami zarządzania danymi.

Cel zarządzania danymi

Usługodawca przechowuje i zarządza danymi dostarczonymi przez Zainteresowanych w celu realizacji zamówienia, fakturowania, dostarczania produktów, obsługi reklamacji, kontaktowania się, potwierdzania warunków zawartej umowy, a także wysyłania newsletterów – jeżeli Zainteresowany dokonał subskrypcji.

Celem danych rejestrowanych automatycznie jest tworzenie statystyk i rozwój systemu informatycznego.

Usługodawca nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż określone powyżej. Udostępnienie danych osobowych stronom trzecim lub organom – o ile prawo nie stanowi inaczej – jest możliwe za uprzednią wyraźną zgodą Zainteresowanych.

W każdym takim przypadku, gdy Usługodawca zamierza wykorzystać dostarczone dane do celów innych niż pierwotny, informuje o tym Zainteresowanych w celu uzyskania wyraźnej zgody na ich wykorzystanie lub daje Zainteresowanym możliwość odmowy.

Podstawa prawna zarządzania danymi

Zarządzanie danymi opiera się na dobrowolnej deklaracji użytkowników Witryny na podstawie odpowiednich informacji, które obejmują wyraźną zgodę Zainteresowanych na wykorzystywanie jego danych osobowych ujawnionych podczas korzystaniu z Witryny.

Usługodawca zarządza danymi w oparciu o punkt a) akapitu (1) § 5. Ustawy CXII z roku 2011 (zwana dalej: Info.tv) o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji, za dobrowolną zgodą Zainteresowanego oraz na podstawie Ustawy CVIII z roku 2001 dotyczącej poszczególnych kwestii związanych ze świadczeniem usług handlowych drogą elektroniczną, oraz usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym.

Usługodawca nie sprawdza autentyczności powierzonych mu danych osobowych ani ich nie weryfikuje. Za zgodność podanych danych osobowych odpowiedzialna jest wyłącznie podająca je osoba. Zainteresowany, podając swój adres e-mail, zobowiązuje się, że będzie jedyną osobą korzystającą z usług poprzez podany adres e-mail. Z uwagi na to zobowiązanie jakakolwiek odpowiedzialność związana z logowaniem się z podanego adresu e-mail spoczywa wyłącznie na Zainteresowanym, który podał ten adres.

Nazwa dostawcy usług jako kontrolera danych

Nazwa firmy: Egri Borvár Kft
Siedziba: 3300 Eger, Kistályai út 40.
Telefon: +36 36 311 552
E-mail: katatoth@tothferencpinceszet.hu
NIP: 14330829-2-10
REGON: 10-09-028365
Numer rachunku: 10300002-10407568-49020011
Bank: MKB Bank Zrt.
Nr rejestru zarządzania danymi: NAIH-142193/2018

Zarządzanie danymi osobowymi podanymi obowiązkowo w czasie składania zamówienia rozpoczyna się w chwili rejestracji i trwa do momentu usunięcia. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie, po wysłaniu wniosku z rezygnacją. W takim przypadku Usługodawca usunie dane w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

Czas zarządzania danymi

Dane logowania są przechowywane przez system – poza datą ostatniej wizyty, która nadpisywana jest automatycznie – maksymalnie przez 12 miesięcy od daty logowania.

Powyższe postanowienia nie wpływają na wypełnienie ustawowych obowiązków związanych z przechowywaniem danych jak również na przetwarzanie danych po przekazaniu dodatkowych pozwoleń wyrażonych podczas rejestracji w Witrynie lub zgody wyrażonej w innny sposób.

Zakres zarządzanych danych osobowych

Dane podane podczas składania zamówienia z rejestracją lub bez rejestracji

Podczas rejestracji Zainteresowany musi podać adres e-mail i hasło w interfejsie rejestracyjnym. System automatycznie loguje Zainteresowanego, w miejsce, gdzie może wprowadzić adres wysyłki, adres rozliczeniowy.

W przypadku zamówienia bez rejestracji nie trzeba wpisywać hasła. Należy wypełnić formularz rejestracyjny, który wymagany jest do zrealizowania zamówienia przez  Usługodawcę. Formularz wymaga następujących informacji:

Po złożeniu zamówienia lub rejestracji Zainteresowany jest zobowiązany do podania następujących informacji w celu realizacji zamówienia: kraj, nazwisko, imię, nazwa firmy, adres, (nazwa ulicy, numer domu, piętro, drzwi), miasto, województwo, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu

DANE TECHNICZNE

Dane komputera Zainteresowanego, generowane podczas korzystania z usługi i rejestrowane przez system Usługodawcy jako automatyczny wynik procesów technicznych. Są to w szczególności data i godzina wizyty, adres IP komputera Zainteresowanego, rodzaj przeglądarki oraz adres strony, którą ostatnio odwiedzał.

Automatycznie zapisywane dane są rejestrowane automatycznie przy zalogowaniu i wylogowaniu Zainteresowanych bez specjalnego oświadczenia lub działania z ich strony. Dane te nie mogą być łączone z innymi osobistymi danymi Zainteresowanych, z wyjątkiem przypadków, nakazanych przez prawo. Tylko Usługodawca ma dostęp do danych.

Kod HTML Witryny może zawierać odnośniki do serwerów zewnętrznych, które są niezależne od Usługodawcy. Dostawcy tych odnośników mają możliwość zbierać dane Zainteresowanych z powodu bezpośredniego łączenia się z ich serwerem.

Cookies

W celu świadczenia zindywidualizowanych usług Usługodawca i wyznaczeni zewnętrzni dostawcy usług umieszczają na serwerze Zainteresowanego mały pakiet danych, zwanych cookie (ciasteczka), które są później odczytywane. Jeśli przeglądarka wysyła wcześniej zapisany plik cookie, dostawca pliku cookie ma możliwość powiązania danych zapisanych podczas bieżących wizyt Zainteresowanego z poprzednimi, ale tylko w odniesieniu do własnej treści.

Usługodawca używa następujących plików cookie:

Sesyjne pliki cookie: po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookie danej sesji są usuwane. Te pliki cookie mają na celu usprawnienie i bezpieczne działanie strony internetowej Usługodawcy, są niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji Witryny lub niektórych aplikacji.

Trwałe pliki cookie: Usługodawca używa trwałego pliku cookie w celu zwiększenia wygody użytkownika (np. zapewnienie zoptymalizowanej nawigacji). Te pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas w pliku cookie przeglądarki. Czas trwania zależy od ustawień zastosowanych w przeglądarce Zainteresowanego.

Plik cookie dla sesji chronionej hasłem.

Pliki cookie potrzebne do koszyka.

Cookie bezpieczeństwa.

W większości przeglądarek funkcja „Pomoc” znajduje się na pasku menu i zawiera wyjaśnienia w jaki sposób Zainteresowany może:

wyłączyć pliki cookie,

akceptować nowe pliki cookie,

wydać przeglądarce polecenie ustawienia nowych plików cookie, lub

wyłączyć niektóre pliki cookie.

Serwery zewnętrzne (Google Analytics) obsługują niezależne pomiary i audyt tj. ruch w Witrynie i inne dane analityki internetowej. Administratorzy danych mogą przekazywać Zainteresowanemu szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi pomiarowymi.

Ich dostępność: www.google.com/analytics/

Jeśli Zainteresowany nie chce, aby Google Analytics mierzyło powyższe dane w opisany sposób i w opisanym celu, powinien zainstalować wtyczkę w przeglądarce.

NEWSLETTER

W przypadku subskrypcji newslettera Zainteresowani podają Usługodawcy swój adres e-mail oraz pełne nazwisko.

Newsletter posiada elementy marketingu bezpośredniego i zawiera reklamy. Usługodawca  podczas korzystania z newslettera  zarządza danymi dostarczonymi przez Zainteresowanych.

Usługodawca zarządza danymi podanymi podczas subskrypcji newslettera do czasu anulowania subskrypcji newslettera przez Zainteresowanego. Anulować subskrypcję można poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” na dole newslettera lub przesyłając informację z żądaniem usunięcia z listy subskrybentów przy pomocy poczty e-mail lub pocztą zwykłą. W przypadku rezygnacji z usługi Usługodawca nie będzie wysyłał newslettera po otrzymaniu wniosku (e-mailem, pocztą lub kliknięciem przycisku „Anuluj subskrypcję”).

Lista osób, które znają dane, transmisja danych, przetwarzanie danych

Z danymi ma prawo zapoznać się przede wszystkim Usługodawca lub personel wewnętrzny Usługodawcy, ale nie są ujawniane i nie są przekazywane stronom trzecim.

W celu realizacji zamówień i rozliczania rachunków Usługodawca może korzystać z przetwarzania danych  przez np. operatora systemu, przewoźnika, księgowość.

SPIS PRZETWÓRCÓW DANYCH

Nazwa: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Siedziba: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Działalność: Usługa kurierska

Nazwa: Borgun hf.

Siedziba: Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland

E-mail: info@b-payment.hu

Działalność: Usługi finansowe

Nazwa: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

Siedziba: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Działalność: Usługi finansowe

Nazwisko: Boricsné Csór Lukrécia

E-mail: boricsne.luci@bartaesbarta.hu

Działalność: Księgowość

Ponadto dane osobowe dotyczące Zainteresowanych mogą być przekazywane wyłącznie w przypadkach określonych prawnie lub na podstawie zgody Zainteresowanych.

Prawa Zainteresowanych i opcje egzekwowania prawa

PRAWO DO INFORMACJI

Zainteresowany może w dowolnym momencie zażądać informacji na temat swoich danych osobowych zarządzanych przez Usługodawcę, a także w dowolnym momencie może zmodyfikować je w Witrynie na swoim własnym koncie, z wyjątkiem adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Na żądanie Zainteresowanego Usługodawca dostarcza informacji o zarządzanych przez niego danych, celu zarządzania danymi, jego podstawie prawnej, czasie trwania, a także o tym, kto i w jakim celu otrzymuje lub otrzymywał dane. Usługodawca dostarczy żądane informacje na piśmie w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Zainteresowany może zwrócić się z wszelkimi pytaniami lub komentarzami związanymi z zarządzaniem danymi do pracownika Usługodawcy poprzez dane kontaktowe wskazane poniżej.

ZAINTERESOWANY MOŻE ZAŻĄDAĆ USUNIĘCIA, KOREKTY, ZABLOKOWANIA DANYCH

Zainteresowany może w dowolnym momencie zażądać poprawienia lub usunięcia swoich nieprawidłowo zarejestrowanych danych pod jednym z poniższych kontaktów. Usługodawca usuwa dane w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku, w takim przypadku nie będzie można ich odzyskać. Usunięcie nie dotyczy przetwarzania danych wymaganych na mocy prawa (np. przepisy księgowości) i są one zatrzymywane przez Usługodawcę na wymagany okres.

Zainteresowany może zażądać zablokowania swoich danych. Usługodawca zablokuje dane osobowe, jeśli osoba, której dotyczą dane, tego zażąda lub, na podstawie informacji, z których można założyć, że usunięcie danych naruszałoby dobra osobiste Zainteresowanego. Danymi osobowymi zablokowanymi w ten sposób można zarządzać tylko do czasu, kiedy istnieje cel zarządzania danymi, który wyklucza usunięcie danych osobowych.

O korekcie, zablokowaniu lub usunięciu powiadomiony zostanie Zainteresowany oraz wszystkie osoby, którym dane zostały wcześniej przekazane w celu zarządzania danymi. Powiadomienie może zostać pominięte, jeżeli nie narusza to uzasadnionego interesu Zainteresowanego w odniesieniu do celu zarządzania danymi.

Jeżeli administrator danych nie zastosuje się do prośby o korektę, zablokowanie lub anulowanie danych, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przekaże pisemne i uzasadnione powody odrzucenia wniosku o korektę, zablokowanie lub anulowanie danych.

ZAINTERESOWANY MOŻE WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zainteresowany może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Usługodawca rozpatruje wniosek najszybciej jak to możliwe,  w terminie nieprzekraczającym 15 dni. Decyduje o jego ważności i informuje wnioskodawcę na piśmie o swojej decyzji.

ZAINTERESOWANY MOŻE EGZEKWOWAĆ SWOICH PRAW W 3 INSTYTUCJACH:

Na podstawie Info.tv oraz kodeksu cywilnego (Ustawa V. z 2013 r.)

Zwrócić się do Narodowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji (1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; naih.hu) lub

Może dochodzić swoich praw w sądzie.

Jeżeli podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia Zainteresowany podał dane osoby trzeciej lub podczas korzystania z Witryny spowodował jakiekolwiek szkody, Usługodawca ma prawo domagać się odszkodowania od Zainteresowanego. W takim przypadku Usługodawca zapewni wszelką możliwą pomoc organom działającym w celu ustalenia tożsamości osoby naruszającej prawo.

Wykorzystanie adresów e-mail

Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do zgodnego z prawem korzystania z adresów e-mail, którymi zarządza, dlatego wykorzystuje je wyłącznie w celach określonych poniżej, do wysyłania wiadomości e-mail (informacji lub reklam).

Adresy e-mail są używane przede wszystkim do identyfikacji Zainteresowanych, do utrzymywania kontaktów i korzystania z usług, więc wiadomości e-mail będą wysyłane głównie w tym celu.

Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych i podjęcia środków technicznych w celu zapewnienia, że dane nagrywane, przechowywane lub zarządzane są chronione lub czynią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec ich zniszczeniu, nieautoryzowanemu użyciu i nieuprawnionemu wprowadzeniu zmian. Zobowiązuje się również do wezwania każdej strony trzeciej, do której dane mogą być przekazywane do  wywiązania się z tego obowiązku.

Inne postanowienia

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji niniejszego Informatora Zarządzania Danymi, przy uprzednim powiadomieniu Zainteresowanych. Po wejściu w życie poprawki, Zainteresowany poprzez  korzystanie z Witryny akceptuje zmodyfikowany Informator Zarządzania Danymi.

Start typing and press Enter to search